Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2007 č. 100

ke zřízení Výboru Zastupitelstva městské části pro správu Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

č.j.: 703/2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 100

ze dne 11.12.2007

ke zřízení Výboru Zastupitelstva městské části pro správu Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.       z ř i z u j e

Výbor pro správu Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 pro oblast činnosti uvedené v příloze usnesení

II.      v o l í

         předsedu:

         Bc. Ondřeje Pechu

         členy:

         Marcelu Graciasovou

         Markétu Vranovou

         Michala Kuciána

         Ing. Josefa Rába

         tajemníka:

         vedoucího Odboru kultury

Milena Kozumplíková

starostka městské části

 

 

 

 

č.j.: 689/2007

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 101

ze dne 11.12.2007

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500

Zastupitelstvo městské části

I.       b e r e  n a  v ě d o m í

         změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní       škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500

II.      s c h v a l u j e

         změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní       škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 tak, jak je uvedena v příloze         č. 1 tohoto usnesení

III.    u k l á d á

         1.      M. Kozumplíkové, starostce městské části

                   1. 1.   podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny

Milena Kozumplíková

starostka městské části