Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2007 č. 47

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 -  poskytnutí návratných bezúročných půjček a nenávratné půjčky - daru pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            1.         poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

            2.         poskytnutí nenávratné půjčky - daru na opravu malby v domě na území MČ Praha 3, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1.         vedoucímu OE

                        1. 1.     připravit příslušné smlouvy o návratných půjčkách s vlastníky domů

                        1. 2.     připravit   příslušnou   smlouvu  o  nenávratné  půjčce  -  daru s vlastníkem domu

            2.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        2. 1.     podepsat příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů

                        2. 2.     podepsat   příslušnou  smlouvu  o  nenávratné   půjčce  -  daru s vlastníkem domu

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části