Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2007 č. 46

k žádostem bytových družstev o poskytnutí zpětného čerpání z  Fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů 

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            poskytnutí zpětného čerpání bytovým družstvům v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 487 262 z Fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

II.        u k l á d á

            1.         vedoucímu OE

                        1. 1.     realizovat úhradu faktur do výše schválených částek

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části