Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2007 č. 43

k zařazení bytového domu čp. 512 s pozemkem parc. č. 4092 k. ú. Žižkov, Biskupcova 20, Praha 3 do III. etapy privatizace domovního fondu

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            zařazení bytového domu čp. 512 s pozemkem parc. č. 4092 k. ú. Žižkov, Biskupcova 20, Praha 3 do III. etapy privatizace domovního fondu

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části