Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2007 č. 41

k prodeji pozemku parc. č. 2931/150 v k. ú. Žižkov společnosti ABA Group, s.r.o., IČ 62414712, za cenu 1 880 000 Kč

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

- usnesení Rady Městské části č. 146 ze dne 21. 3. 2007 o záměru, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení
- žádost ABA Group, s.r.o., IČ 62414712 o prodej, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e           

            prodej pozemku parc. č. 2931/150 v k. ú. Žižkov společnosti ABA Group,    s.r.o., IČ 62414712, za cenu 1 880 000 Kč

III.      u k l á d á

            1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        1. 1.     podepsat kupní smlouvu, schválenou Radou městské části

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části