Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2007 č. 40

k prodeji pozemku parc. č. 751 k. ú. Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 751 k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

            prodej pozemku parc. č. 751 k.ú. Žižkov společnosti VIRGILIO REAL s.r.o., IČ 27623637, se sídlem Vrané nad Vltavou, Nádražní 103, PSČ 252 46 za kupní cenu     stanovenou dohodou ve výši 30 673 000 Kč

III.      u k l á d á

            1.         Radě městské části

            1. 1.     v kupní smlouvě jasně a neodvolatelně definovat následující princip:

a) kupující složí celou kupní částku do notářské či advokátní úschovy ve prospěch městské části jako úhradu za koupi tohoto pozemku

b) teprve  poté,  až  si  městská  část  ověří  tuto   skutečnost, je  oprávněna podepsat kupní smlouvu a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí            

            2.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

            2. 1.     podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části