Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2007 č. 39

k žádosti o odejmutí svěření k pozemku parc. č. 2931/330 v k. ú. Žižkov, vzniklému podle geometrického plánu č. 1768-125/2006 ze dne 28. 11. 2006

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            žádost o odejmutí svěření k pozemku parc. č. 2931/330 v k. ú. Žižkov, vzniklému podle geometrického plánu č. 1768-125/2006 ze dne 28. 11. 2006

II.        u k l á d á

            1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        1. 1.   požádat Zastupitelstvo hl. m. Prahy o odejmutí  svěření k  výše  uvedenému pozemku

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části