Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2007 č. 38

k žádosti o svěření pozemků parc. č. 2931/151 o výměře 563 m2, 2931/158 o výměře 371 m2, 2931/253 o výměře 246 m2, 2931/254 o výměře 422 m2, 2931/256 o výměře 4475 m2, 2931/257 o výměře 292 m2, 2931/258 o výměře 165 m2, 2931/259 o výměře 330 m2, 2931/260 o výměře 2711 m2, 2931/262 o výměře 287 m2, 2931/263 o výměře 25 m2, 2931/265 o výměře 178 m2, 2931/266 o výměře 114 m2, 2931/268 o výměře 58 m2, 2931/305 o výměře 1103 m2, 2931/306 o výměře 1242 m2, 2931/307 o výměře 366 m2, 2931/308 o výměře 195 m2, 2931/309 o výměře 222 m2 a 2931/311 o výměře 569 m2, vše v k. ú. Žižkov, v ulici Květinková

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            výtah z privatizačního projektu na Pivovary a sladovny s.p. č.j. 463/93-350, který je   přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

            žádost o svěření pozemků parc. č. 2931/151 o výměře 563 m2, 2931/158 o výměře 371 m2, 2931/253 o výměře 246 m2, 2931/254 o výměře 422 m2, 2931/256 o výměře 4475 m2, 2931/257 o výměře 292 m2, 2931/258 o výměře 165 m2, 2931/259 o výměře 330 m2, 2931/260 o výměře 2711 m2, 2931/262 o výměře 287 m2, 2931/263 o výměře 25 m2, 2931/265 o výměře 178 m2, 2931/266 o výměře 114 m2, 2931/268 o výměře 58 m2, 2931/305 o výměře 1103 m2, 2931/306 o výměře 1242 m2, 2931/307 o výměře 366 m2, 2931/308 o výměře 195 m2, 2931/309 o výměře 222 m2 a 2931/311 o výměře 569 m2, vše v k. ú. Žižkov, v ulici Květinková

III.      u k l á d á

            1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        1. 1.     požádat Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření výše uvedených pozemků          

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části