Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2007 č. 37

k žádosti o svěření pozemku parc. č. 934 v k. ú. Žižkov, Komenského náměstí

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            žádost o svěření pozemku parc. č. 934 v k. ú. Žižkov, Komenského náměstí

II.        u k l á d á

            1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        1. 1.     požádat Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření výše uvedeného pozemku

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části