Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2007 č. 36

k poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2007

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            poskytnutí  peněžitého daru z rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2007 ve výši 150 000 Kč organizaci Občanské sdružení Život bez závislostí
            za účelem komplexního programu protidrogové prevence a prevence   sociálně patologických jevů na základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 3

II.        u k l á d á

            1.         vedoucímu OŠ

                        1. 1.     zajistit realizaci tohoto usnesení

            2.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        2. 1.     podepsat příslušnou darovací smlouvu

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části