Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2007 č. 35

ke změně objemu rozpočtu roku 2007

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            změnu objemu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2007 v souvislosti  s přijetím účelového daru od společnosti WEKOSA a.s. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1.         vedoucímu OE

                        1. 1.     realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části