Usnesení zastupitelstva ze dne 19.6.2007 č. 71

k žádosti bytového družstva o poskytnutí zpětného čerpání z Fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            poskytnutí zpětného čerpání bytovému družstvu v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení v celkové výši  50.444 Kč z Fondu pro podporu údržby         privatizovaných obytných domů

II.        u k l á d á

            1.         vedoucímu OE

                        1.1.      realizovat úhradu do výše schválených částek

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části