Usnesení zastupitelstva ze dne 19.6.2007 č. 70

k poskytnutí půjčky Bytovému podniku v Praze 3, státnímu podniku v likvidaci

Zastupitelstvo městské části

I.          s c h v a l u j e 

poskytnutí půjčky ve výši 850 tis. Kč Bytovému podniku v Praze 3, státnímu podniku v likvidaci, dle Smlouvy o půjčce, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

1.      M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1. 1.  podepsat příslušnou smlouvu o půjčce

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části