Usnesení zastupitelstva ze dne 19.6.2007 č. 69

k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s.

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč u České spořitelny, a. s., dle Smlouvy o kontokorentním úvěru, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        1. 1.     podepsat příslušnou smlouvu s Českou spořitelnou, a. s.

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části