Usnesení zastupitelstva ze dne 19.6.2007 č. 68

ke změně objemu rozpočtu roku 2007

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            změnu objemu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2007 v souvislosti s přijetím účelového daru od společnosti Pražská plynárenské, a. s., ve výši 80 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1.         vedoucímu OE

                        1. 1.     realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části