Usnesení zastupitelstva ze dne 19.6.2007 č. 51

k závěrečnému účtu Městské části Praha 3 za rok 2006

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            závěrečný účet za rok 2006 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, v němž jsou obsaženy údaje o plnění příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy a zpráva auditora

II.        s o u h l a s í

            s celoročním hospodařením za rok 2006 bez výhrad

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části