Usnesení zastupitelstva ze dne 12. 9. 2006 č. 492

k jednání Výboru zastupitelstva pro správu Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zápis z jednání Výboru zastupitelstva pro správu Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 ze dne 11. 9. 2006, který je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

doporučení Výboru zastupitelstva pro správu Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

1.         žádost občanského sdružení Linha Singers, o.p.s., o odklad vyúčtování grantu do I. pololetí roku 2007

2.         žádost Klubu přátel Žižkova o změnu účelu využití finančních prostředků přidělených v rámci grantového řízení

3.         žádost Art Frame Palác Akropolis s.r.o. o prodloužení lhůty k realizaci projektu Akropolis Live a Pekingská opera

4.         žádost Martina Stavovského o odklad vyúčtování přidělených finančních prostředků za poskytnutý grant

Milan  Č e s k ý
starosta městské části