Usnesení zastupitelstva ze dne 12. 9. 2006 č. 491

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí   návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1.         vedoucímu OE

1. 1.     připravit příslušné smlouvy o návratných půjčkách s vlastníky domů

2.         M. Českému, starostovi městské části

            2. 1.     podepsat příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů

Milan  Č e s k ý
starosta městské části