Usnesení zastupitelstva ze dne 12. 9. 2006 č. 488

k prodeji části pozemku parc. č. 4265/1, v k. ú. Žižkov, dle geometrického plánu parc. č. 4265/6, České poště, s. p., za cenu pozemku dle cenové mapy

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 80 ze dne 14. 7. 2006, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 4265/1, v k. ú. Žižkov, dle geometrického plánu parc. č. 4265/6, České poště, s. p., za cenu ve výši 157 080 Kč

III.      u k l á d á

            1.         M. Českému, starostovi městské části

1.1.      podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části

 

Milan  Č e s k ý
starosta městské části