Usnesení zastupitelstva ze dne 12. 9. 2006 č. 485

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 tak, jak je to uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 7. 2006

II.        u k l á d á

            1.         M. Českému, starostovi městské části

                        1. 1.     podepsat změnu zřizovací listiny

Milan  Č e s k ý¨
starosta městské části