Usnesení zastupitelstva ze dne 12. 9. 2006 č. 484

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada, příspěvková organizace    

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada, příspěvková organizace, která je přílohou tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1.         M. Českému, starostovi městské části

1. 1.     podepsat změnu zřizovací listiny, která je přílohou tohoto usnesení

Milan  Č e s k ý
starosta městské části