Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 11. 2006 č. 9

ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části č. 2 ze dne 26. 11. 2002 a č. 20 ze dne 20. 2. 2003  ke zřízení výborů Zastupitelstva městské části a odvolání předsedů, místopředsedů, členů a tajemníků těchto výborů

Zastupitelstvo městské části

I.         r u š í

            usnesení  Zastupitelstva městské části č. 2 ze dne 26. 11. 2002 a č. 20  ze dne 20. 2. 2003  ke zřízení výborů Zastupitelstva městské části

II.        o d v o l á v á

            předsedy, místopředsedy, členy a tajemníky těchto výborů

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části