Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 11. 2006 č. 8

k pověření členů Zastupitelstva městské části podepisováním doložky osvědčující platnost právního úkonu dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 43

Zastupitelstvo městské části

I.         r u š í

usnesení Zastupitelstva městské části č. 12 ze dne  26. 11. 2002 a č. 189 ze dne 15. 6. 2004 k pověření členů Zastupitelstva městské části podepisováním doložky osvědčující platnost právního úkonu dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 43 

II.        p o v ě ř u j e

dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 43 podepisováním doložky osvědčující platnost právního úkonu všechny členy Rady městské části

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části