Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 11. 2006 č. 4

k volebnímu řádu pro volbu uvolněných členů Zastupitelstva městské části a členů Rady městské části na volební období 2006 - 2010

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

volební řád pro volbu uvolněných členů Zastupitelstva městské části a členů Rady městské části na volební období 2006 - 2010 dle přílohy tohoto usnesení

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části