Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 11. 2006 č. 18

k Jednacímu řádu Zastupitelstva městské části 

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

Jednací řád Zastupitelstva městské části uvedený v příloze tohoto usnesení

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části