Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 11. 2006 č. 17

k prodeji bytového domu - III. etapa privatizace domovního fondu:čp. 2413 s pozemkem parc. č. 2302/1, Na Hlídce 12, Praha 3, k. ú. Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            prodej bytového domu - III. etapa privatizace domovního fondu:

            čp. 2413 s pozemkem parc. č. 2302/1, Na Hlídce 12, Praha 3, k. ú. Žižkov

            Bytovému družstvu Na Hlídce 2413/12, IČ 27580334 za kupní cenu 17 500 000 Kč

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části