Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 470

k Výzvě Zastupitelstva  městské části Praha 3 vůči vedení Českých drah a. s. ke stabilizování vlastnických vztahů v prostoru Nákladového nádraží Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            dopis starosty Městské části Praha 3 generálnímu řediteli Českých drah a.s.

II.        s c h v a l u j e

stávající postup Rady městské části Praha 3 ve věci zadávání, tvorby a projednávání urbanistické studie sloužící jako podklad pro pořízení změny územního plánu v prostoru Nákladového nádraží Žižkov ve variantách

III.      ž á d á

České dráhy a. s., aby před odsouhlasením urbanistické studie sloužící jako  podklad pro pořízení změny územního plánu,  pozastavily jakékoliv další změny vlastnických vztahů v celém prostoru i souvisejících plochách Nákladového nádraží Žižkov

IV.       u k l á d á

            1.         M. Českému, starostovi městské části

                        1. 1.     odeslat toto usnesení generálnímu řediteli Českých drah a.s.

Milan  Č e s k ý
starosta městské části