Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 469

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            poskytnutí finančních prostředků na akci z fondu sociálního a zdravotního:

1. REMEDIUM Praha, občanské sdružení

Občanská poradna, Vinohradská 176, Praha 3

Bc. Lena Tomšů, vedoucí Občanské poradny: 60 000 Kč

II.        u k l á d á

            1.         vedoucímu OE

                                   1. 1.     zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

            2.         M. Českému, starostovi městské části

                                   2. 1.     podepsat příslušnou darovací smlouvu

Milan  Č e s k ý
starosta městské části