Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 468

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí nenávratných půjček - darů a návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

1.         poskytnutí nenávratných půjček - darů pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 z fondu obnovy a rozvoje M. č. Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.         poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

                        1.         vedoucímu OE

1. 1.     připravit příslušné smlouvy o nenávratných půjčkách - darech s vlastníky domů

1. 2.     připravit příslušné smlouvy o návratných půjčkách s vlastníky domů

2.         M. Českému, starostovi městské části

2. 1.     podepsat příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů

 

Milan  Č e s k ý
starosta městské části