Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 467

k používání „Regulačních zásad vybraných žižkovských bloků“ (všechny zatím zpracované části) samosprávou MČ P3, jako pomocného technického podkladu při řešení problematiky stavebních zásahů v území památkové zóny při spolupráci se stavebním úřadem a s orgány památkové péče

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

usnesení Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 6. 2. 2006

II.        s c h v a l u j e

používání „Regulačních zásad vybraných žižkovských bloků“ (všechny zatím zpracované části) samosprávou MČ P3, jako pomocného technického podkladu při řešení problematiky stavebních zásahů v území památkové zóny při spolupráci se stavebním úřadem a s orgány památkové péče

(přílohou usnesení jsou vybrané žižkovské bloky č. 3, 4, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44)

III.      u k l á d á

            1.         pracovištím i zástupcům samosprávy ÚMČ

1. 1.     prosazovat řešení a přístupy uvedené v materiálu „Regulačních zásad vybraných žižkovských bloků“ (všechny zatím zpracované části) samosprávou MČ P3, jako pomocného technického podkladu při řešení problematiky stavebních zásahů v území památkové zóny při spolupráci se stavebním úřadem a s orgány památkové péče

 

Milan  Č e s k ý
starosta městské části