Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 465

k dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 6/1995 ze dne 6. března 1995

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

znění Dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 6/1995 ze dne 6. března 1995 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1.         M. Českému, starostovi městské části

1. 1.     podepsat příslušný Dodatek č. 1 kupní smlouvy č. 6/1995 ze dne 6. března 1995 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Milan  Č e s k ý
starosta městské části