Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 464

k žádostem bytových družstev o poskytnutí zpětného čerpání z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

poskytnutí zpětného čerpání bytovým družstvům v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 2 350 946 Kč z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

II.        u k l á d á

            1.         vedoucímu OE

                        1. 1.     realizovat úhradu do výše schválených částek

Milan  Č e s k ý
starosta městské části