Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 463

k doplnění adresy, čp. a č. o. v Seznamu domů do III. etapy privatizace domovního fondu - pod poř. č. 6

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

usnesení Výboru zastupitelstva pro privatizaci bytového fondu č. 88 ze dne 23. 5. 2006, které je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

doplnění adresy, čp. a č. o. v Seznamu domů do III. etapy privatizace domovního fondu - pod poř. č. 6 takto:

-          původní text Biskupcova 43/1810 A nahradit textem:

  Biskupcova  43/1810 A

  Viklefova     14/1810 B

Milan  Č e s k ý
starosta městské části