Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 462

k zařazení bytových domů Jeseniova čp. 867/157 a Jana Želivského čp. 2385/11, vše v k. ú. Žižkov do III. etapy privatizace domovního fondu

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

usnesení Výboru pro privatizaci bytového fondu č. 87 ze dne 23. 5. 2006, které je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

zařazení bytových domů Jeseniova čp. 867/157 a Jana Želivského čp. 2385/11, vše v k. ú. Žižkov do III. etapy privatizace domovního fondu

Milan  Č e s k ý
starosta městské části