Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 459

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej 4 nově vybudovaných bytových jednotek – nástaveb na domě K Lučinám 20, 22 Praha 3 dle zák. č. 72/94 Sb. 

Zastupitelstvo městské části

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej 4 nově vybudovaných bytových  jednotek - nástaveb na  domě K Lučinám  20,22 Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení

            

 

II.        s c h v a l u j e

 

1.         vyhodnocení výběrového řízení na prodej 4 nově vybudovaných bytových jednotek - nástaveb v domě K Lučinám 20, 22 dle zák. č. 72/94 Sb. – umístění účastníků dle jednotlivých bytových jednotek:

           

Bytová jednotka č. 2533/13 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1337/18189 na společných částech budovy 2533, 2534, k. ú. Žižkov a spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1337/18189 na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k. ú. Žižkov

 

obálka č.        

č.j.

nabídnutá cena

jméno a adresa účastníka výběrového řízení

 

5

046781/2006

4 250 001

XXXXXXX, Kunešova 4/2646, Praha 3

 

Bytová jednotka č. 2533/14 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1130/18189 na společných částech budovy 2533, 2534, k. ú. Žižkov a spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1130/18189 na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k. ú. Žižkov

 

7

046918/2006

3 605 000

XXXXXXX, Na Třebešíně 37, Praha 10

1

046601/2006

3 552 000

XXXXXXX, Koněvova 249, Praha 3

10

047049/2006

3 521 002

XXXXXXX, U Homolky 13, Praha 5

3

046778/2006

3 503 000

XXXXXXX, Kunešova 4/2646, Praha 3

 

Bytová jednotka č. 2534/13 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1095/18189 na společných částech budovy 2533, 2534, k. ú. Žižkov a spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1095/18189 na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k. ú. Žižkov

 

8

046919/2006

3 605 000

XXXXXXXvá, Na Třebešíně 37, Praha 10

2

046603/2006

3 452 000

XXXXXXX,Koněvova 249, Praha 3

4

046780/2006

3 400 000

XXXXXXX, Kunešova 4/2646, Praha 3

9

047048/2006

3 395 500

XXXXXXX, U Homolky 13,Praha 5

 

Bytová jednotka č. 2534/14 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1335/18189 na společných částech budovy 2533, 2534, k. ú. Žižkov, a spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1335/18189 na stavebních pozemcích 2639/215, 2639/62, 2639/61, 2639/216 a věcně příslušném pozemku 2639/217, k. ú. Žižkov

 

6

046782/2006

4 600 001

XXXXXXX, Kunešova 4/2646, Praha 3

 

   

2.         prodej bytových jednotek s  odpovídajícím podílem  na společných částech domů a odpovídajícím  podílem   na stavebních pozemcích dle zák. č. 72/94  Sb. a na věcně příslušném pozemku parc. č. 2639/217 k. ú. Žižkov účastníkům výběrového řízení, kteří se umístili na prvním místě

 

   3.          v  případě, že se zájemce, který  se  umístil na  prvním  místě, nedostaví k podpisu   

kupní smlouvy do 14 dnů ode dne doručení  písemné výzvy v souladu s příslušnými  OSŘ, vyzvat k uzavření smlouvy zájemce, který se umístil na druhém místě a pak za stejných podmínek na dalších místech.

 

III.       u k l á d á

 

 1.        M. Českému, starostovi městské části

 

1.1.      podepsat jednotlivé kupní smlouvy dle vzorové kupní smlouvy schválené Radou městské části

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části