Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 458

k návrhu na vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části  /volební období 2006 až 2010/

Zastupitelstvo městské části

I.         v y t v á ř í

čtyři  volební obvody pro volby do Zastupitelstva městské části dle přílohy tohoto usnesení /volební období 2006 až 2010/

II.        u k l á d á

            1.         vedoucí OOS

1. 1.     zveřejnit do dvou dnů po vytvoření volebních obvodů na úřední desce, popřípadě i způsobem v místě obvyklým seznam vytvořených volebních obvodů, jejich popis, počty členů zastupitelstva obce, kteří mají být v jednotlivých volebních obvodech voleni a potřebný počet podpisů pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů v jednotlivých volebních obvodech

 

Milan  Č e s k ý
starosta městské části