Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 457

k návrhu stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části na volební období 2006 - 2010

Zastupitelstvo městské části

I.         s t a n o v í

počet členů Zastupitelstva městské části pro volební období 2006 - 2010 na 36 členů

II.        u k l á d á

            1.         vedoucí OOS

1. 1.     oznámit stanovený počet členů Zastupitelstva městské části pro volební období 2006 - 2010 způsobem v místě obvyklým, nejpozději do dvou dnů po jeho stanovení

 

Milan  Č e s k ý
starosta městské části