Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 456

ke sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Přibyslavská 1/800 do příspěvkové organizace Základní škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 a s tím spojená změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

1.         zánik příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Přibyslavská 1/800 sloučením do příspěvkové organizace Základní škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 ke dni 30. 6. 2006, přičemž příspěvková organizace Základní škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 přejímá jako nástupnická organizace zaniklé příspěvkové organizace veškerá její práva a závazky včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů

2.         změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800, kterou se mění název příspěvkové organizace a mění se předmět činnosti tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 7. 2006

II.        u k l á d á

                        1.         M. Českému, starostovi městské části

1. 1.     podepsat změnu zřizovací listiny

 

Milan  Č e s k ý
starosta městské části