Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 455

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, K Lučinám 18/2500

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, K Lučinám 18/2500

I.         s c h v a l u j e

změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, K Lučinám 18/2500 tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1.         M. Českému, starostovi městské části

1. 1.     podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny

Milan  Č e s k ý
starosta městské části