Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 450

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, příspěvková organizace

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, příspěvková organizace, která je přílohou tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1.         M. Českému, starostovi městské části

1. 1.     podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny, která je přílohou tohoto usnesení

 

Milan  Č e s k ý
starosta městské části