Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 448

k prodeji pozemku parc. č. 2931/28 a stavby bez čp. a ev. stojící na pozemku parc. č. 2931/28, vše v k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

-  usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 78 ze dne 16. 5.   2006, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení

-  dopis manželů Moudrých ze dne 20. 3. 2006, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 2931/28 a stavby bez čp. a ev. stojící na pozemku parc. č. 2931/28, vše v k. ú. Žižkov manželům Moudrým, bytem: Květinková 2579/23, Praha 3 za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 160 430 Kč

III.      u k l á d á

            1.         M. Českému, starostovi městské části

                        1. 1.     podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části

Milan  Č e s k ý
starosta městské části