Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 447

k poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2006

Zastupitelstvo městské části 

 

I.         s c h v a l u j e

 

            poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2006 v celkovém objemu 450 000 Kč následovně:

 

Subjekt

Částka (v Kč)

Účel

Nadační fond RYCHKÉ ŠÍPY

JAROSLAVA FOGLARA

300 000

Propagace myšlenek díla Jaroslava Foglara jako ideové zdroje pro pozitivní formování osobnosti dětí a mladých lidí a péče o dílo a archiv Jaroslava Foglara a zachování památky jeho a jeho rodiny

Občanské sdružení

Život bez závislostí

150 000

Komplexní program protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů na základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 3

Celkem

450 000

 

 

 

II.        u k l á d á

 

            1.         vedoucímu OE a vedoucímu OŠ

                        1. 1.     zajistit realizaci tohoto usnesení

 

            2.         M. Českému, starostovi městské části

                        2. 1.     podepsat příslušné darovací smlouvy

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části