Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 446

ke změně objemu rozpočtu roku 2006

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

změnu objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2006 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.      u k l á d á

          1.         vedoucímu OE

                     1. 1.     realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Milan  Č e s k ý
starosta městské části