Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 445

k navýšení kontokorentního úvěru v roce 2006 u České spořitelny, a. s. a lhůtě jeho využití

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

navýšení   kontokorentního  úvěru   v  roce  2006 u České spořitelny, a. s. na 80 mil. Kč a využití kontokorentního úvěru na dobu 1 roku od uzavření smlouvy

II.        u k l á d á

            1.         M. Českému, starostovi městské části

                        1. 1.     podepsat příslušnou smlouvu s Českou spořitelnou, a.s.

Milan  Č e s k ý
starosta městské části