Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 443

k závěrečnému účtu Městské části Praha 3 za rok 2005

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            závěrečný účet za rok 2005 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, v němž jsou obsaženy údaje o plnění příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové sklady a o dalších finančních operacích, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy a zpráva auditora

II.        s o u h l a s í

            s celoročním hospodařením za rok 2005 bez výhrad

 Milan  Č e s k ý
starosta městské části