Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2006 č. 441

k žádosti o prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku 2469/15, K Lučinám 21, k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost paní XXXXXXXXXX ze dne 9. 3. 2006, které je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

žádost o prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku 2469/15, K Lučinám 21, k. ú. Žižkov, Praha 3, a to do 15. 4. 2006

Milan  Č e s k ý
starosta městské části