Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2006 č. 440

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

Zastupitelstvo městské části

I.         s o u h l a s í

            1.         s uspořádáním dětského letního výchovného tábora

            2.         s účastí 2 zaměstnanců OSV jako vedoucích

 

II.        s c h v a l u j e

            poskytnutí finančních prostředků na akci z fondu sociálního a zdravotního: Odbor sociálních věcí, ÚMČ Praha 3, Irena Melmerová, vedoucí oddělení sociální prevence: 85 000 Kč

III.      u k l á d á

            1.         vedoucí OSV

                        1. 1.     zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

            2.         vedoucímu OE

                        2. 1.     zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení          

Milan  Č e s k ý
starosta městské části