Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2006 č. 439

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3, posunutí splatnosti splátky

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

1.         poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 z fondu obnovy a rozvoje M. č. Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.         posunutí splatnosti splátky dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

                        1.         vedoucímu OE

1. 1.     připravit příslušné smlouvy o návratných půjčkách s vlastníky domů

1. 2.     připravit doplnění smlouvy dodatkem s vlastníkem domu o posunutí splátky

2.         M. Českému, starostovi městské části

2. 1.     podepsat příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů

Milan  Č e s k ý
starosta městské části