Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2006 č. 438

k žádosti o prodloužení lhůty pro podání návrhu na zápis právnické osoby do obchodního rejstříku příslušného soudu - Roháčova 97 a Čajkovského 25, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

-           žádost pana XXXXXXXXX ze dne 3. 3. 2006, která je přílohou tohoto usnesení č. 1

-           žádost pana XXXXXXXXX ze dne 6. 3. 2006, která je přílohou tohoto usnesení č. 2

II.        s c h v a l u j e

žádosti prodloužení lhůty pro podání návrhu na zápis právnické osoby do obchodního rejstříku příslušného soudu - Roháčova 97 a Čajkovského 25, Praha 3, v obou případech do 30. 3. 2006

III.    p o v ě ř u j e

            Radu městské části  

schvalovat

prodloužení lhůt vyplývajících ze Zásad postupu prodeje bytových domů - III. etapa privatizace, přijatých usnesením ZMČ č. 318 ze dne 24. 3. 2005 a upravených usnesením ZMČ č. 402 ze dne 20. 12. 2005, o 30 dnů  

Milan  Č e s k ý
starosta městské části