Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2006 č. 437

k žádosti o prodloužení lhůty pro podání návrhu na zápis právnické osoby do obchodního rejstříku příslušného soudu - Viklefova 13/1673, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost pana XXXXXXXX ze dne 24. 2. 2006, která je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

prodloužení lhůty pro podání návrhu na zápis právnické osoby do obchodního rejstříku příslušného soudu - Viklefova 13/1673, Praha 3 o 1 měsíc, to je do 7. 4. 2006

Milan  Č e s k ý
starosta městské části